Trang chủTin tứcTin từ InternetXây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức

Xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức

  • PDF.InEmail

 

HU2 copyCứ vào mỗi dịp tháng 10, khi tiết trời đang giao hòa giữa hai mùa, cũng là lúc các cấp ủy Đảng, đội ngũ làm công tác Đảng tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, niềm tin, ý chí, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng hơn với truyền thống của ngành; chung tay xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, là "đạo đức", là "văn minh". Hướng về truyền thống Cách đây 91 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới- độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất họp ngày 14/10/1930, đã thông qua Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương; theo đó, quy định: "Trung ương và các cấp uỷ đảng chiếu theo các việc mà lập ra các bộ như bộ tổ chức, bộ tuyên truyền, bộ công nhân vận động...". Như vậy, ngay sau khi thành lập Đảng, các ban xây dựng Đảng đã được thành lập. Trên thực tế, các hoạt động về công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận và văn phòng cấp uỷ đã được hình thành ngay từ giai đoạn vận động thành lập Đảng và gắn liền với sự ra đời của Đảng. Công tác tư tưởng luôn được Đảng xác định là mặt trận quan trọng hàng đầu. Ngay sau khi ra đời (1930), Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương đã cho ấn hành tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 01/8". Tài liệu này khi được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, giải phóng dân tộc. Chính vì lẽ đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Công tác Tổ chức, được coi đó là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 14/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Ngành Tổ chức Đảng. Công tác dân vận là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn của Đảng. Trong 91 năm qua, với các tên gọi khác nhau (Ban Công vận, Bộ Dân vận, Ban Dân vận- Mặt trận và từ 1981 đến nay là Ban Dân vận). Ngày Dân vận của Đảng được Bộ Chính trị khóa VIII quyết định là ngày 15/10 gắn với 2 sự kiện quan trọng: từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động, Phụ nữ vận động... Và sau Cách mạng tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949. Từ đó, ngày 15/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Dân vận Đảng. Công tác Kiểm tra Đảng có ý nghĩa lớn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chính kiểm tra làm Đảng mạnh hơn, trưởng thành hơn qua mỗi thời kỳ. Được chọn là ngày 16/10 hằng năm gắn với sự kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 15 đến ngày 17/10/1948, ngày có Quyết nghị số 29-QN/TW của Ban Thường vụ Trung ương về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương-cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đây, ngày 16/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Ủy Ban Kiểm tra Đảng. Văn phòng cấp ủy, được Đảng xác định là một cơ quan chuyên môn trực tiếp giúp cấp ủy điều hành công việc; hoạt động văn phòng được hình thành từ khi Đảng mới được thành lập. Ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy được Bộ Chính trị quyết định là ngày 18/10. Từ đó, hằng năm, ngày 18/10 được lấy là ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Các cơ quan chuyên môn của Đảng, tuy thời gian thành lập khác nhau, nhưng đều ra đời vào những năm kháng chiến-kiến quốc, đều có lịch sử hình thành, phát triển gắn liền với yêu cầu xây dựng Đảng và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ, góp phần cùng Đảng lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, dành nhiều thắng lợi vẻ vang trong 30 năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, xây dựng đất nước vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức Nối tiếp truyền thống vẻ vang, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc kiến thiết quê hương Phú Ninh. Sau hơn 15 năm thành lập huyện, ngành tuyên giáo Đảng gặt hái những thành công nhất định. Với sự xác định: Một chi bộ, Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng là có những đảng viên luôn kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trung thành với lợi ích của Nhân dân. Chính vì lẽ đó, những năm qua, công tác Tuyên giáo luôn chú trọng đổi mới tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các lớp học tập bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Dưới nhiều hình thức khác nhau, công tác tuyên truyền, quán triệt và học tập bồi dưỡng lý luận trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đã tham mưu biên soạn, in ấn, xuất bản các ấn phẩm để phục vụ việc học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng: Tập san "Phú Ninh- Đất và Người (tập I, II, III, IV), Kỷ yếu huyện Phú Ninh giai đoạn 2005-2015; tập sách Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn từ 1930- 1954, giai đoạn 1954-1975, giai đoạn 1975- 2015; tập sách "Phú Ninh- Những tập thể, cá nhân Anh hùng"; tập sách "Phú Ninh- Đất học"; tập sách "Những bông hoa dâng Bác"; tập tư liệu lịch sử "Cuộc đấu tranh ở Miếu Trắng-Chiên Đàn, ngã ba An Lâu và Chứng tích Khánh Thọ"; tập tài liệu giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương phục vụ việc giảng dạy tại các trường học trên địa bàn huyện và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tổ chức tại huyện... Hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương hoàn thành tập sách lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1930-1975 và 1975- 2015 làm sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 và phát huy giá trị công trình sau xuất bản. Tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi, tọa đàm, tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử Đảng bộ địa phương, về chính sách, pháp luật Nhà nước... Tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là trong thực hiện mô hình chung của toàn huyện "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất", mô hình giúp đỡ hộ nghèo, giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị. Từ mô hình chung này, nhiều tập thể, cá nhân xây dựng các mô hình gắn với đặc điểm, chức năng của đơn vị; tạo nên những hiệu quả nhất định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị được chú trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 04-NQ-TU, của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 13-NQ-TU, của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên... Khi mới thành lập huyện, chỉ có 27 tổ chức cơ sở đảng với trên 1.400 đảng viên. Đến nay số lượng, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên, toàn huyện có 2.965 đảng viên, với 56 tổ chức cơ sở Đảng. Theo đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng nâng lên. Công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ có chi ủy, phân công nhiệm vụ đảng viên giữ chức vụ ở thôn, khối phố được tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả quan trọng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, đảm bảo chính xác, kịp thời; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Những năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát thực; nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện đảm bảo. Chỉ đạo xây dựng phong trào thi đua xây dựng mô hình điển hình "Dân vận khéo" đạt được nhiều kết quả quan trọng; qua đó, phát huy được ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương, nhất trong xây dựng thành công huyện nông thôn mới và tiếp tục duy trì, giữ vững, nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Công tác Kiểm tra Đảng có ý nghĩa lớn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện, thường xuyên lấy đó là mục tiêu xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Với sự xác định đó, trong những năm qua, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát hàng ngàn đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; giải quyết hàng trăm đơn, thư tố cáo đảng viên và khiếu nại về kỷ luật Đảng; xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; giữ vững kỷ cương Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần tích cực vào quá trình chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cùng với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu, giúp cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tổ chức điều hành công việc; phối hợp điều hòa các hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp, giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ghi nhận những đóng góp của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy; các ngành cấp trên khen tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, trong đó, có một số Ban được tặng Cờ dẫn đầu toàn khối đồng bằng; tiêu biểu như UBKT Huyện ủy 05 lần được tặng Cờ thi đua xuất sắc và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III. Kết quả đó rất đáng trân trọng, tự hào, là tiền đề để đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng và Văn phòng cấp ủy tiếp tục thực hiện tốt hơn trên mọi phương diện, mọi nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế nhất định, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi tập thể, cá nhân, nhất khả năng chịu áp lực, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trở thành những cán bộ có năng lực, có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm và làm được; là cánh tay đắc lực trong công tác tham mưu, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, văn minh. Từ đó, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nguyễn Thị Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Banner liên kết

 pgdphuninh

thkn

vnedu

xoamuchu

csdlgddt

bdgv

sgd

tndt

violet

logotavico

Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 239
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 87902
Hiện có 7 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Phi Hùng Hiệu trưởng 0906467498 nguyenphihungcva@gmail.com
2 Lê Minh Tín Phó hiệu trưởng 0982295687 leminhtin1980@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Bùi Thị Thu Lệ Tổ trưởng 0363633110 buithithule8@gmail.com
2 Nguyễn Thị Tường Vân Kế toán 0978711241 Tuongvan01091985@gmail.com
2 Huỳnh Thị Hữu Bảo vệ 0329959644
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Huỳnh Văn Hưng Tổ trưởng 0399393070 huynhvanhung2004@gmail.com
2 Nguyễn Thị Dũng Tổ phó 0983100321 dung01012013@gmail.com
3 Nguyễn Duy Khánh Tổ phó 0985467353 duykhanh0709@gmail.com
4 Trịnh Thường 0385633517 trinhthuongcva@gmail.com
5 Huỳnh Thị Phương Thảo 0372452612 huynhphuongthao85@gmail.com
6 Nguyễn Hùng Cường
7 Đoàn Văn Thảo 0988558074 thaodoan010190@gmail.com
8 Trương Thị Duy Nhàn 0968488599 nhantruongqnam@gmail.com
9 Lê Thị Vân Thiết bị 0365002820 anh.anhminh222009@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Tấn Phong Tổ trưởng 0988951663 trantanphong2011@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thận Tổ phó 0368702695 thannguyenk11@gmail.com
3 Trịnh Thị Thái Bình Tổ phó 0977927805 trinh1thai2binh3@gmail.com
4 Đào Thị Phương Thảo 0982740445 phuongthao782000@gmail.com
5 Dương Thị Đào 0981084286 duongthidaocva2017gmail.com
6 Nguyễn Thị Hạnh Nhân 0364801863 hanhnhan.tk94@gmail.com
7 Trần Thị Thùy Trang 0379105904 hoatrangnhoxinh987@gmail.com
8 Nguyễn Xuân Quang
9 Trần Vĩnh Khiêm
10 Nguyễn Thị Kim Xuân Tổng phụ trách 0385571134 nguyenthikimxuan.cva@gmail.com
11 Lê Thị Cẩm Nhung NV Thư viện 0339336497 nhungle445@gmail.com